ALGEMENE VOORWAARDEN  

Artikel 1:               Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Anke’s Cakes: Anke’s Cakes, gevestigd te (9255 JC) Tytsjerk, aan de Toutenburgleane 29, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77914309 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw A. de Jong.

Klant: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Anke’s Cakes opdracht heeft gegeven tot het leveren van producten en/of diensten.

Consument: de natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die aan Anke’s Cakes opdracht heeft gegeven tot het leveren van producten of diensten.

Producten en/of diensten: alle producten en/of diensten met betrekking tot de productie, design, verkoop en levering van taarten en andere sweets en aanverwante producten, zoals bakmaterialen, decoratiemateriaal, presentatiemateriaal en e-books en hieraan gerelateerde diensten, zoals (online) cursussen, trainingen en workshops. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.

Bescheiden: alle door partijen aan elkaar ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Anke’s Cakes vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.

Overeenkomst: elke schriftelijke afspraak tussen klant en Anke’s Cakes tot het leveren van producten en/of diensten door Anke’s Cakes ten behoeve van klant.

Partijen: klant en Anke’s Cakes gezamenlijk.

 

Artikel 2:               Toepasselijkheid

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten welke door Anke’s Cakes binnen het kader van levering van producten en/of diensten worden gedaan of aangegaan.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen klant en Anke’s Cakes zijn overeengekomen.

Indien klant algemene voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst, wordt toepasselijkheid daarvan hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Met deze voorwaarden strijdige algemene voorwaarden worden door Anke’s Cakes niet geaccepteerd.

Indien enige bepaling, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van een overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, zal alleen de betreffende bepaling niet van toepassing zijn. Alle andere bepalingen blijven geldig en de betreffende bepaling zal in overleg tussen partijen direct worden vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.

Anke’s Cakes heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Anke’s Cakes zal klant per e-mail op de hoogte stellen van eventuele wijziging van de algemene voorwaarden. 

Wijzigingen van algemene voorwaarden zullen na dertig dagen, nadat klant op de hoogte is gesteld, van kracht zijn. Enkel voor consumenten geldt dat zij het recht hebben binnen deze dertig dagen de overeenkomst te ontbinden, indien zij niet akkoord zijn met de gewijzigde voorwaarden. 

 

Artikel 3:               Aanbiedingen en offertes

 

Alle door Anke’s Cakes gedane aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Anke’s Cakes heeft het recht een gedaan aanbod uiterlijk binnen vijf dagen na ontvangst van aanvaarding te herroepen.

Aanbiedingen kunnen gebaseerd zijn op de door klant verstrekte gegevens, informatie of bescheiden. Indien na offerte blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de feitelijke omstandigheden, dan kunnen er geen rechten worden ontleend aan door Anke’s Cakes gedane aanbiedingen. Anke’s Cakes is niet verplicht de juistheid van door klant of derden ontvangen gegevens, informatie of bescheiden te toetsen. 

Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of digitaal gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Anke’s Cakes kan niet aan haar aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat.

Alle getoonde monsters, modellen of afbeeldingen, gelden slechts ter illustratie. Hieraan zijn geen rechten te ontlenen. 

Een samengestelde prijsopgave verplicht Anke’s Cakes niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of nabestellingen. 

Artikel 4:               Overeenkomst

 

De overeenkomst komt tot stand nadat klant de door Anke’s Cakes gedane aanbieding heeft geaccepteerd. Wanneer de acceptatie van klant op welke punten dan ook afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst pas tot stand indien Anke’s Cakes uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd. 

Indien klant zonder een daaraan voorafgaande aanbieding aan Anke’s Cakes een opdracht verstrekt c.q. een order plaatst, is Anke’s Cakes eerst aan deze opdracht c.q. order gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

Overeenkomsten worden pas door schriftelijke bevestiging van Anke’s Cakes of zodra Anke’s Cakes – zonder tegenwerping van klant – met de uitvoering is begonnen, voor haar bindend. 

Wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen klant en Anke’s Cakes zijn overeengekomen. Anke’s Cakes zal de gewenste wijzigingen uitvoeren, mits deze redelijkerwijs mogelijk zijn. Wijzigingen kunnen met zich mee brengen dat overeen gekomen levertijd door Anke’s Cakes wordt overschreden, hetgeen als overmacht wordt beschouwd. Tevens is klant gehouden bij gewenste wijzigingen het daaruit voortvloeiende prijsverschil te voldoen. 

 

Artikel 5:               Verplichtingen klant

 

Klant is gehouden alle gegevens, bescheiden en/of producten, welke Anke’s Cakes overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, desgevraagd tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Anke’s Cakes te stellen.

Klant is gehouden Anke’s Cakes toegang te verstrekken tot het terrein, het pand, de locatie dan wel de ruimte waar de dienstverlening uitgevoerd dient te worden door Anke’s Cakes, alsmede tot de benodigde hulpmiddelen en (sanitaire en/of nuts) voorzieningen, dan wel waar de producten afgeleverd dienen te worden.

Anke’s Cakes heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat klant aan de in de vorige leden genoemde verplichtingen heeft voldaan.

Klant is gehouden Anke’s Cakes direct te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met het afsluiten en verdere uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en eventueel extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig, niet behoorlijk of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking stellen van de gevraagde gegevens, zijn voor rekening van klant. Indien en voor zover klant dit verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan klant geretourneerd.

Klant mag aan de dienstverlening van Anke’s Cakes hoge eisen stellen, maar klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Anke’s Cakes ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van het verstrekken van onjuiste, onvolledige en onbetrouwbare gegevens en bescheiden.

Klant dient op eventuele ontwerpen, concepten of proefmonsters zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 na aanlevering daarvan door Anke’s Cakes te reageren. Indien klant niet tijdig of helemaal niet reageert op door Anke’s Cakes aangeleverde ontwerpen, concepten of proefmonsters, worden deze als definitief beschouwd en is Anke’s Cakes gerechtigd de levering c.q. dienstverlening verder voort te zetten en is klant gehouden tot betaling hiervan. 

Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor:

de (tijdige) controle en goedkeuring van eventuele door Anke’s Cakes verstrekte proefmonsters;

het verkrijgen van de eventueel benodigde vergunningen m.b.t. de locatie en het nuttigen of maken van voedingswaren en het voldoen aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving;

het deugdelijk af sluiten van de eventuele locatie waar de dienstverlening door Anke’s Cakes zal plaatsvinden of na levering van producten door Anke’s Cakes;

vervoer en zijn eigen veiligheid en welzijn tijdens en na deelname aan een workshop, training of ander evenement;

het gebruik van de producten en/of diensten voor de doeleinden waarvoor deze bestemd zijn;

het gekoeld bewaren en het voldoen aan de bewaarinstructies daartoe. Anke’s Cakes is onder geen beding aansprakelijk voor bedorven voedingswaren indien deze niet op de juiste wijze bewaard en genuttigd zijn;

de doelstellingen en resultaten die klant beoogd te behalen met de bij Anke’s Cakes afgenomen producten en/of diensten. Anke’s Cakes is niet aansprakelijk voor het niet behalen van doelstellingen of tegenvallende resultaten;

het veilig bewaren van eventueel verkregen inloggegevens voor online producten en/of diensten door klant, zodat deze niet door derden kunnen worden gebruikt;

het beschikking over de juiste middelen en netwerken om online producten en/of diensten te kunnen gebruiken.

 

                 

Artikel 6:               Uitvoering opdracht

 

Anke’s Cakes bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd. Anke’s Cakes zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van klant omtrent de uitvoering van de overeenkomst.

Anke’s Cakes zal de diensten naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Anke’s Cakes is gehouden aan de wet- en regelgeving omtrent de verkoop van voedingswaren. 

Anke’s Cakes zal de door klant verstrekte (persoons)gegevens vertrouwelijk behandelen en niet zonder toestemming van klant aan derden verstrekken of openbaar maken.

Anke’s Cakes heeft het recht (een deel van) de levering c.q. uitvoering van producten en/of diensten zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van klant, te laten verrichten door een door Anke’s Cakes aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van Anke’s Cakes wenselijk is.

Indien tijdens de duur van de overeenkomst diensten worden verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van klant welke niet vallen onder de diensten waarop de overeenkomst betrekking heeft, worden deze diensten op grond van afzonderlijke overeenkomsten geacht te zijn verricht.

Anke’s Cakes heeft het recht om de overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Anke’s Cakes het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door klant niet wordt betaald, is Anke’s Cakes niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft hij het recht de overeenkomst op te schorten. 

Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Anke’s Cakes het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Anke’s Cakes behoudt zich het recht voor om de klantnaam, het project en de verrichte diensten als referentie of voorbeeld te mogen noemen c.q. gebruiken voor alle commerciële doeleinden, zonder dat daarvoor enige vergoeding aan klant verschuldigd is. Voor het gebruik van klantnaam zal te allen tijde voorafgaande toestemming worden gevraagd aan klant. 

Indien de binnen Nederland geleverde voedingsmiddelen en dranken en aanverwante producten bestemd zijn voor gebruik buiten Nederland, is Anke’s Cakes niet gehouden te garanderen dat de goederen voldoen aan de technische eisen, standaarden en/of wet- en regelgeving die gelden in het land van gebruik van de goederen. Klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de in andere landen geldende vereisten bij export naar of consumptie in het buitenland.

 

Artikel 7:               Levering / leveringstermijnen 

 

Overeengekomen leverings- en/of uitvoeringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij het een evenement op een specifieke datum betreft. Indien Anke’s Cakes haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, en dit niet blijvend onmogelijk is omdat een fatale datum is verstreken, dient zij door klant schriftelijk in gebreke te worden gesteld waarbij aan haar nog een redelijke termijn gegund wordt om haar verplichtingen alsnog na te komen.

Anke’s Cakes is gerechtigd tot levering en/of uitvoering in gedeelten waarbij zij iedere deellevering of fase afzonderlijk kan factureren. 

Het risico betreffende de geleverde producten gaat over op klant op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand of het magazijn van Anke’s Cakes of leverancier verlaten of het moment waarop Anke’s Cakes aan klant heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald. 

Verpakking, verzending en/of transport van de bestelde producten geschiedt op een door Anke’s Cakes te bepalen wijze maar voor rekening en risico van klant. Anke’s Cakes is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook - al dan niet aan de producten zelf - die verband houdt met de verzending en/of het transport. Bepalingen opgenomen in de algemene voorwaarden van de vervoerder doen geen afbreuk aan het in dit lid bepaalde. 

Indien er echter een aanvullende (transport)verzekering vereist is, komen de kosten daarvan voor rekening van klant.

De voor herhaald gebruik bestemde emballage van producten blijft eigendom van Anke’s Cakes. Klant zal deze emballage ter beschikking van Anke’s Cakes houden. Klant is aansprakelijk voor schade over verlies hiervan. 

Indien met betrekking tot de overeenkomst eventueel verschuldigde kosten, zoals vrachtkosten, in- en uitvoerrechten, stations-, opslag-, bewakings-, in- en uitklaringskosten, belasting of andere heffingen, na het sluiten van de overeenkomst worden ingevoerd of verhoogd, komen deze ten laste van klant, evenals de gevolgen van gewijzigde wisselkoersen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Indien het wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van klant niet mogelijk blijkt de bestelde producten aan klant te leveren of indien de producten niet worden afgehaald, is Anke’s Cakes gerechtigd de producten voor rekening en risico van klant terug te laten bezorgen en op te slaan. Tenzij Anke’s Cakes uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, dient klant Anke’s Cakes binnen drie dagen na kennisgeving van de opslag in staat te stellen de producten alsnog te leveren c.q. dient klant deze alsnog op te halen. 

Indien klant ook na verloop van de in lid 8 van dit artikel vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim, zonder dat hieraan voorafgaand een ingebrekestelling vereist is. Anke’s Cakes heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de producten aan derden te verkopen indien dat nog mogelijk is. Een en ander zonder dat hieruit voor Anke’s Cakes een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. 

Het voorafgaande laat de verplichting van klant tot vergoeding van eventuele (opslag) kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade onverlet. 

Anke’s Cakes kan niet eerder verplicht worden met de levering c.q. uitvoering van de producten en/of diensten te beginnen, dan nadat zij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen of anderszins zekerheid daarvoor heeft verstrekt. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld. 

Voor producten die Anke’s Cakes op termijn of op afroep moet leveren en voor producten, die bij ontvangst van de opdracht niet of slechts ten dele in voorraad zijn en die Anke’s Cakes voor zo spoedig mogelijke levering noteert, behoudt Anke’s Cakes zich het recht voor, zonder nader bericht, de ten tijde der levering geldende prijzen en kosten te berekenen, ongeacht voorafgaande bevestiging, behoudens ten aanzien van consumenten. 

 

Artikel 8:              Overmacht

 

Indien Anke’s Cakes haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, ziekte van de eigenaresse van Anke’s Cakes en/of werknemers, storingen in het computernetwerk, vertraging bij leveranciers, epidemieën of pandemieën, maatregelen van overheidswege en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen haar onderneming of die van klant, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Anke’s Cakes alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van Anke’s Cakes, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komen van Anke’s Cakes. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Anke’s Cakes geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Anke’s Cakes niet in staat is de verplichtingen na te komen. 

Indien de overmacht situatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is klant gehouden zijn verplichtingen jegens Anke’s Cakes tot aan dat moment na te komen, zonder dat hij enig recht heeft op schadevergoeding. 

Anke’s Cakes behoudt zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst gedurende de periode van overmacht op te schorten, dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. 

Indien de overmacht situatie langer duurt dan drie maanden, is klant gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding. 

 

Artikel 9:               Tarieven en prijswijzigingen

 

Alle tarieven en prijzen zijn uitgedrukt in euro’s. De tarieven zijn exclusief eventuele overheidsheffingen en administratie-, verpakkings-, verzekerings-, bezorg-, verzend-, reis- en/of verblijfskosten tenzij anders aangegeven. 

Indien na het sluiten van de overeenkomst zich kostprijsverhogende omstandigheden, zoals stijging van grondstofprijzen, lonen, valutakoersen of invoerrechten, heeft Anke’s Cakes het recht haar tarief dienovereenkomstig te verhogen. Klant wordt hiervan op de hoogte gesteld. Annulering is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van Anke’s Cakes. 

Indien Anke’s Cakes een vast tarief met klant is overeengekomen, is Anke’s Cakes gerechtigd tot verhoging van dit tarief wanneer tijdens de uitvoering van de diensten blijkt, dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Anke’s Cakes, dat in redelijkheid niet van Anke’s Cakes kan worden gevergd, dat Anke’s Cakes de overeengekomen diensten verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief. Anke’s Cakes stelt klant hiervan uiteraard direct op de hoogte. Klant kan op deze grond besluiten de opdracht terug te nemen. Indien Anke’s Cakes klant heeft gewezen op de waarschijnlijkheid van onvoorziene extra werkzaamheden, is klant gehouden de daaruit voortvloeiende extra kosten en honorarium aan Anke’s Cakes te voldoen. 

Naast de in de voorgaande twee leden genoemde situaties voor prijsverhoging, is Anke’s Cakes te allen tijde gerechtigd haar tarieven te verhogen. Reeds gesloten incidentele opdrachten zijn niet onderhevig aan deze soort prijsverhoging. Reeds gesloten duurovereenkomsten wel. 

                 

Indien de prijswijziging zich binnen 3 maanden na het sluiten van de duurovereenkomst voordoet, heeft consument het recht de overeenkomst op te zeggen tegen het einde van de lopende maand. Zakelijke klanten zijn gehouden deze soort prijsverhoging te honoreren. 

Anke’s Cakes heeft het recht vóór aanvang van de levering c.q. uitvoering van producten en/of diensten en tussentijds de levering c.q. uitvoering van producten en/of diensten op te schorten totdat klant een door Anke’s Cakes in redelijkheid vast te stellen voorschot dan wel aanbetaling voor de te verrichten diensten heeft betaald, dan wel daarvoor een bankgarantie of anderszins zekerheid heeft verstrekt. 

De tarieven van Anke’s Cakes, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, worden inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, deels voorafgaand aan levering c.q. uitvoering en deels na volbrenging daarvan aan klant in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen. Zakelijke opdrachten dienen volledig voorafgaand aan levering te worden voldaan. 

Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend, is verstreken, en de verschuldigdheid van betaling afhankelijk is van de volbrenging of van het verstrijken van die tijd, heeft de Anke’s Cakes recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de overeen gekomen prijs. Bij de bepaling hiervan wordt onder meer rekening gehouden met de reeds door de Anke’s Cakes verrichte diensten, het voordeel dat de klant daarvan heeft, en de grond  waarop de overeenkomst is geëindigd. 

 

Artikel 10:             Betaling

 

Anke’s Cakes hanteert de volgende betalingsvoorwaarden:

Standaard fysieke producten

Ofwel 100% vooraf of 100% achteraf. In de webshop van Anke’s Cakes worden diverse betaalmethodes aangeboden, waaronder achteraf betalen voor fysieke standaard producten conform de consumentenwetgeving;

Incidentele op maat gemaakte taarten en andere sweets en andere digitale producten

100% vooruitbetaling op het moment dat de bestelling wordt geplaatst;

Bruidstaarten en sweets en aanverwante diensten

30% van het overeen gekomen totaalbedrag direct bij het sluiten van de overeenkomst c.q. verstrekken van de opdracht;

20% binnen 14 dagen na factuurdatum vanaf aanvang van de uitvoering door Anke’s Cakes;

50% van het overeen gekomen totaalbedrag uiterlijk de dag van levering, zijnde de dag van de bruiloft; d. Workshops

100% van het overeengekomen totaalbedrag direct bij het kopen van een ticket.

Klanten dienen bij betaling op factuurbasis, het factuurbedrag te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen. 

Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen ten aanzien van consumenten, plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

Indien klant niet binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Anke’s Cakes, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag klant over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels- of consumenten)rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Anke’s Cakes.

Anke’s Cakes is bij niet tijdige of niet volledige betaling door klant bovendien gerechtigd, zonder dat een hieraan voorafgaande nadere sommatie of ingebrekestelling vereist is, aan klant (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, ook voor zover de daadwerkelijke kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling of het Besluit Buitengerechtelijke Incasso Kosten overtreffen.

In afwijking van hetgeen hiervoor in de leden 4 en 5 is bepaald, zal een consument eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen waarin alsnog een termijn van 14 dagen wordt geboden, vanaf de datum van ontvangst van dit schrijven, om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen alvorens hij in verzuim komt te verkeren. 

De buitengerechtelijke incassokosten voor zakelijke klanten bedragen 15% van het totale overeengekomen bedrag, met een minimum van € 150,00. 

De buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom worden ten aanzien van consumenten conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) als volgt berekend:

over de eerste Euro 2.500,-                                              15% met minimum van € 40,-, maximum € 375,- -       over de volgende Euro 2.500,-                       10%

over de volgende Euro 5.000,-                         5%

over de volgende Euro 190.000,-                     1%

over het meerdere boven de Euro 200.000,-                 0,5% met maximum van € 6.775,-

In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn klanten, voor zover de diensten ten behoeve van de gezamenlijke klanten zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

Bij uitblijven van volledige betaling door klant, is Anke’s Cakes, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de betaling alsnog is geschied dan wel klant hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. 

Voornoemd opschortingsrecht heeft Anke’s Cakes eveneens indien zij al voordat klant in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van klant te twijfelen.

Door Klant gedane betalingen zullen door Anke’s Cakes ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij Klant bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Anke’s Cakes is te allen tijde gerechtigd om contante betaling, (gedeeltelijke) vooruitbetaling, tussentijdse betaling of  enige andere zekerheid voor betaling van klant te verlangen, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen ten aanzien van consumenten voor producten. 

 

Artikel 11:             Betalingsonmacht

 

1.  Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is Anke’s Cakes gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring aan de klant te ontbinden, op het tijdstip waarop klant: 

in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan; 

(voorlopige) surseance van betaling aanvraagt; 

door executoriale beslaglegging wordt getroffen; 

onder curatele of onder bewind wordt gesteld; 

anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

 

Artikel 12:            Herroepingsrecht

 

Het herroepingsrecht geldt enkel ten aanzien van consumenten en niet voor zakelijke klanten.

Het herroepingsrecht geldt niet voor op maat gemaakte, speciaal voor een specifieke klant bestemde producten en/of diensten, zoals bruidstaarten en sweets en speciaal op verzoek van klant gemaakte taarten of sweets. Daarnaast zijn deze soort voedingsproducten bederfelijk met een zeer beperkte houdbaarheidstermijn. Het herroepingsrecht is op deze producten niet van toepassing. 

Het herroepingsrecht geldt, met inachtneming wat in de voorgaande leden is bepaald, enkel bij aanverwante producten en/of diensten, zoals bakartikelen, recepten en digitale producten en diensten, zoals e-books. 

Enkel indien er sprake is van een koop op afstand, zijnde de koop van een of meerdere producten en/of diensten door een consument van Anke’s Cakes zonder dit product of dienst voorafgaand aan de koop te kunnen hebben gezien, kan de consument de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een of meerdere producten gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Anke’s Cakes mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

De in lid 4 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

Indien de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop het laatste product is ontvangen. Anke’s Cakes mag, mits zij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

Indien levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de laatste zending of het laatste onderdeel is ontvangen;

Indien de overeenkomst het leveren van een dienst betreft, de dag waarop de overeenkomst is gesloten. 

De consument is verplicht tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking daarvan. Het product mag enkel uitgepakt worden om de aard, kenmerken en werking van het product vast te stellen. De consument mag het product enkel hanteren en inspecteren zoals dat in de winkel mogelijk zou zijn. 

Indien de consument zich niet aan de in het voorgaande lid 6 opgenomen verplichting houdt, is deze aansprakelijk voor de daardoor eventueel veroorzaakte waardevermindering van het desbetreffende product.

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient hij dit binnen 14 dagen op ondubbelzinnige wijze schriftelijk dan wel per e-mail aan Anke’s Cakes kenbaar te maken. De consument kan tevens een daarvoor bestemd modelformulier bij Anke’s Cakes opvragen. 

De consument retourneert het product zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na het doen van de herroepingsmelding aan Anke’s Cakes. De retourtermijn van 14 dagen is in elk geval door de consument in acht genomen indien het product is geretourneerd voordat de bedenktermijn is verstreken. 

Het product dient in originele staat en verpakking, indien redelijkerwijs mogelijk, en conform de door Anke’s Cakes gegeven instructies te worden geretourneerd. 

De consument draagt het risico en de bewijslast van juiste en tijdige uitoefening van zijn herroepingsrecht.

De kosten voor het retourneren van producten op grond van het herroepingsrecht, zijn voor rekening van de consument. 

Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten tussen consument en Anke’s Cakes van rechtswege ontbonden.

Indien de herroeping door de consument per e-mail wordt gedaan, ontvangt deze van Anke’s Cakes onverwijld een ontvangstmelding na ontvangst van de herroepingsmelding door Anke’s Cakes. 

Anke’s Cakes vergoedt onverwijld aan de consument alle betalingen inclusief de betaalde verzendkosten voor het in rekening gebrachte product, behalve de retourkosten, maar uiterlijk binnen 14 dagen volgende op de dag van melding van de herroeping door de consument aan Anke’s Cakes. 

Terugbetaling geschiedt kosteloos en op dezelfde wijze als de wijze waarop betaling heeft plaatsgevonden, tenzij de consument instemt met een andere betaalwijze voor terugbetaling. 

Aanvullende kosten voor een door de consument gekozen duurdere levering dan de standaardlevering, hoeven door Anke’s Cakes niet te worden vergoed. 

Artikel 13:            Uitsluiting herroepingsrecht

Bij het aangaan van een dienstenovereenkomst door een consument met Anke’s Cakes, zoals deelname aan een workshop of deelname aan de academy, stemt consument uitdrukkelijk in met aanvang van de uitvoering van de dienst binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst en verklaart consument dat hij afstand doet van zijn herroepingsrecht na volledige uitvoering van de dienst.

Bij de aankoop van digitale producten, zoals een online training of e-book die downloadbaar zijn, stemt consument uitdrukkelijk in met levering binnen 14 dagen na aankoop en verklaart consument dat hij afstand doet van zijn herroepingsrecht. 

Anke’s Cakes sluit herroepingsrecht voor de volgende producten en diensten uitdrukkelijk uit:

Op verzoek van de consument conform diens specificaties op maat gemaakte producten en/of diensten, die niet geprefabriceerd zijn en gemaakt worden op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk bestemd zijn voor een specifiek persoon.

Verzegelde producten en producten die om redenen van hygiëne en/of gezondheidsbescherming niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de eventuele verzegeling na levering is verbroken, zoals maar niet gelimiteerd tot dranken en voedingsmiddelen, zoals taarten en sweets.

Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd c.q. vermaakt zijn met andere producten.

Diensten die verricht worden op een bepaalde datum of gedurende een bepaalde periode, zoals maar niet gelimiteerd tot bruiloften, workshops of andere evenementen.

Artikel 14:            Reclames/klachten en retourzendingen buiten het herroepingsrecht

 

Klant is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van geleverde producten tot controle ervan over te gaan. Eventuele zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden, gebreken en/of afwijkingen in aantallen, dienen onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de zaken, aan Anke’s Cakes te worden gemeld. 

Overige reclames - waaronder die met betrekking tot uitgevoerde diensten en/of consumptie van voedingsmiddelen - dienen schriftelijk direct na ontdekking, maar uiterlijk binnen 7 dagen na ontdekking, aan Anke’s Cakes te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van klant. 

Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Anke’s Cakes kenbaar zijn gemaakt, worden de producten geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de diensten correct te zijn uitgevoerd. 

Klachten schorten de betalingsverplichting van klant niet op, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen ten aanzien van consumenten. 

Anke’s Cakes dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van Anke’s Cakes indien laatstgenoemde daarmee vooraf haar uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft betuigd. 

In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Anke’s Cakes te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage. 

Indien klant wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van klant goederen retour zendt aan Anke’s Cakes, is Anke’s Cakes gerechtigd 15% van de factuurwaarde van deze goederen als “handling kosten” in rekening te brengen. 

Indien de producten gebruikte c.q. genuttigde c.q. geopende producten betreffen of indien de producten na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame evenals wanneer klant niet aan zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan.  

 

Artikel 15:             Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

Indien klant aantoont dat hij directe schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming, die voortvloeit of verband houdt met de uitvoering van een opdracht of levering van producten door Anke’s Cakes, is de aansprakelijkheid van Anke’s Cakes voor enkel en alleen de directe schade, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, beperkt tot de uitkering die in het desbetreffende geval plaatsvindt op grond van de door Anke’s Cakes afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. 

                 

Indien op grond van deze aansprakelijkheidsverzekering geen uitkering wordt gedaan, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het op grond van de overeenkomst waaruit de schade voortvloeit door Anke’s Cakes gefactureerde of te factureren bedrag.

Anke’s Cakes is nimmer aansprakelijk voor door klant of derden geleden bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot geleden verlies of gederfde winst, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen onderneming van klant of derden, letselschade of immateriële schade.

 Bij eventuele gevolgschade veroorzaakt door een gebrekkig product (productaansprakelijkheid) dient klant zich rechtstreeks tot de producent van het product te wenden. Indien noodzakelijk zal Anke’s Cakes de daartoe benodigde contactgegevens van de desbetreffende producent aan klant verstrekken. 

Anke’s Cakes is nimmer aansprakelijk voor elke vorm van door derden geleden schade. Klant vrijwaart Anke’s Cakes tegen alle aanspraken van derden. Indien Anke’s Cakes door derden mocht worden aangesproken, dan is klant gehouden Anke’s Cakes zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Anke’s Cakes en derden komen verder voor rekening en risico van klant.

Anke’s Cakes is nimmer aansprakelijk voor door klant of derden geleden schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Anke’s Cakes ingeschakelde hulppersonen of derden, ook indien deze werkzaam zijn bij een met Anke’s Cakes verbonden organisatie, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen ten aanzien van consumenten. Klant zal zich in dergelijke gevallen enkel direct tot deze hulppersoon of ingeschakelde derde (leverancier c.q. producent) moeten wenden. 

Anke’s Cakes is niet aansprakelijk voor bij klant of derden ontstane schade die het gevolg is van:

het niet voldoen aan de verplichtingen genoemd in artikel 5 van deze voorwaarden;  - het niet conform instructies bewaren of consumeren van de voedingsproducten;

de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door klant aan Anke’s Cakes, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van klant;

het niet controleren van bovengenoemde stukken en gegevens, proefmonsters en eindproducten door klant voorafgaand aan (op)levering;

ondeskundig, onjuist of oneigenlijk gebruik van door Anke’s Cakes geleverde producten en/of diensten;

gebruik van door Anke’s Cakes geleverde producten en/of diensten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld zijn;

een langere uitvoerings- of levertermijn dan oorspronkelijk voorzien, ongeacht welke oorzaak daaraan ten grondslag ligt;

het niet behalen van het door klant c.q. deelnemer van een workshop of cursus beoogd resulaat of doel;

tijdens de uitvoering van diensten noodzakelijk ingrijpen door Anke’s Cakes dat onvermijdelijk is voor het uitvoeren van de diensten als zodanig;

fouten of storingen in gebruikte apparatuur of programmatuur;

inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, merken- of auteursrechten van derden wegens door klant verstrekte gegevens of andere informatie en stukken; 

Anke’s Cakes heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van klant ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de opdracht.

Een vordering tot vergoeding van schade dient, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, uiterlijk binnen 14 dagen nadat klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij Anke’s Cakes te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt. Ieder recht op schadevergoeding vervalt in afwijking van de wettelijke verjaringstermijn in elk geval na één jaar na levering. 

Indien Anke’s Cakes bij de uitvoering van de diensten een voor de klant kenbare vergissing maakt, is deze gehouden Anke’s Cakes daarvan in kennis te stellen onmiddellijk nadat hij de vergissing had ontdekt of had kunnen ontdekken. Indien hij nalaat die vergissing bij Anke’s Cakes te melden, is deze voor de schade niet aansprakelijk. 

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Anke’s Cakes of haar leidinggevenden of indien dwingendrechtelijke bepalingen ten aanzien van consumenten zich hiertegen verzetten. 

 

Artikel 16:             Opschorting/ontbinding

 

Anke’s Cakes heeft het recht om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de levering van producten, uitvoering van diensten, afgifte van bescheiden of andere zaken aan klant of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op klant volledig zijn voldaan, indien: a.  klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

na het sluiten van de overeenkomst Anke’s Cakes ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

                 

Tevens is Anke’s Cakes bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Anke’s Cakes op de klant volledig en onmiddellijk opeisbaar. Indien Anke’s Cakes de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Anke’s Cakes behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. Klant heeft nimmer recht op enige schadevergoeding indien Anke’s Cakes haar verplichtingen op grond van dit artikel opschort of de overeenkomst ontbindt.

 

Artikel 17:             Beëindiging/annulering

 

De tussen klant en Anke’s Cakes gesloten overeenkomst eindigt bij overlijden van de wettelijk vertegenwoordiger van Anke’s Cakes of klant dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van een der partijen.

Indien de door Anke’s Cakes te leveren c.q. uit te voeren producten en/of diensten bij einde overeenkomst nog niet geleverd c.q. voltooid zijn, zijn diens erfgenamen niet verplicht dit te voltooien, ook al wordt het bedrijf van Anke’s Cakes op enigerlei wijze voorgezet. In dat geval behoort door klant aan de erfgenamen te worden betaald het totale overeengekomen bedrag, verminderd met een redelijk, in overleg met erfgenamen te bepalen bedrag voor het niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.

Ingeval klant de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan Anke’s Cakes een door Anke’s Cakes nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door Anke’s Cakes gemaakte kosten met betrekking tot niet retourneerbare materialen vermeerderd met de door haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Anke’s Cakes is gerechtigd voornoemde schadevergoeding als volgt te fixeren en aan klant in rekening te brengen:

10% van het overeengekomen totaalbedrag plus de reeds gemaakte kosten door Anke’s Cakes bij annulering tot 14 dagen voor de aanvang van de uitvoering (voorbereidingen) door Anke’s Cakes;

20% van het overeengekomen totaalbedrag plus de reeds gemaakte kosten door Anke’s Cakes bij annulering binnen 14 dagen voor de aanvang van de uitvoering (voorbereidingen) door Anke’s Cakes;

30%-100% van het overeengekomen totaalbedrag plus de reeds gemaakte kosten door Anke’s Cakes bij annulering vanaf de aanvang van de uitvoering (voorbereidingen) door Anke’s Cakes, afhankelijk van de mate waarin de werkzaamheden reeds zijn uitgevoerd c.q. het stadium van annuleren. 

De aankoop van digitale producten kan niet meer geannuleerd worden, aangezien deze direct worden geleverd. De annuleringskosten zijn dan ook 100% voor digitale producten. 

Klant is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Anke’s Cakes vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Anke’s Cakes is gerechtigd alle reeds door klant betaalde bedragen te verrekenen met de door klant verschuldigde schadevergoeding c.q. annuleringskosten.

Indien klant de geplande datum van levering wenst te verzetten, is dat enkel mogelijk bij gewichtige omstandigheden, in overleg met en na schriftelijke goedkeuring van Anke’s Cakes. Bij een eventuele wijziging van de geplande leveringsdatum is klant gehouden alle door Anke’s Cakes reeds gemaakte kosten te vergoeden, alsmede het prijsverschil tussen de overeengekomen prijs op de oude datum en de prijs op de gewenste nieuwe datum aan Anke’s Cakes te vergoeden. 

Het verzetten van een geplande datum wegens gewichtige redenen is enkel mogelijk na toestemming van Anke’s Cakes en maximaal twee keer. Bij een derde keer verzetten van de datum dienen de volledige kosten te worden voldaan, alsmede de kosten voor uitvoering van de opdracht op de nieuwe datum. 

 

Artikel 18:            Geheimhouding en exclusiviteit

 

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hen door de andere partij ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelen en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, een der partijen een informatieplicht opleggen, of voor zover de ene partij de andere partij van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. 

Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisaties van partijen, voor zover zij dit voor een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk achten. 

Anke’s Cakes is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele klanten, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

                 

Anke’s Cakes is niet gerechtigd de informatie die hem door klant ter beschikking wordt gesteld te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, uitgezonderd het bepaalde in de voorgaande leden, en in geval Anke’s Cakes voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Anke’s Cakes, is het klant niet toegestaan de inhoud van adviezen, templates, modellen, werkboeken, cursusmateriaal, recepten, e-books of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Anke’s Cakes openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt tot het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende diensten van Anke’s Cakes, op klant een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of klant voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.

De gegevens en informatie die klant aan Anke’s Cakes verstrekt en Anke’s Cakes verzamelt, zal Anke’s Cakes zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Anke’s Cakes mag de persoonsgegevens van klant afkomstig uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van haar leveringsplicht of het afhandelen van een klacht. Het is Anke’s Cakes niet toegestaan om de persoonsgegevens van klant uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Bij het bezoeken van de website van Anke’s Cakes kan Anke’s Cakes informatie van klant over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies. De informatie die Anke’s Cakes verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.  

9.  Bij overtreding van de geheimhoudingsbepalingen zal een direct opeisbare boete verschuldigd zijn door klant aan Anke’s Cakes van € 10.000,-- per overtreding onverminderd de verplichting van klant om de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.

 

Artikel 19:             Intellectuele eigendom

 

Anke’s Cakes behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met klant, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden  gevestigd.

Het is klant uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot adviezen, (model)contracten, ontwerpen, templates, werkboeken, cursusmateriaal, recepten, e-books en andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren anders dan tot het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de diensten van Anke’s Cakes. De tussen partijen gesloten overeenkomst omvat geen enkele overdracht of verplichting tot overdracht van een intellectueel eigendomsrecht van Anke’s Cakes aan klant.

De rechten van intellectuele eigendom welke Anke’s Cakes in licentie gebruikt mag klant nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren. 

Klant garandeert gerechtigd te zijn de van klant afkomstige informatie en bescheiden te gebruiken en vrijwaart Anke’s Cakes tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht. 

Bij overtreding van de intellectuele eigendomsbepalingen zal een direct opeisbare boete verschuldigd zijn door klant aan Anke’s Cakes van € 10.000,-- per overtreding, vermeerderd met € 100,- per dag dat de overtreding voortduurt tot de dag dat deze is opgeheven, onverminderd de verplichting van klant om de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.

 

Artikel 20:            Toepasselijk recht en forumkeuze

 

Op alle overeenkomsten, offertes, prijsopgaven tussen klant en Anke’s Cakes waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde internationale wet- en regelgeving, is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. 

Eventuele geschillen tussen partijen worden enkel beslecht door de bevoegde rechter te Leeuwarden, ook indien klant in het buitenland is gevestigd. Bij een eventueel geschil tussen een consument en Anke’s Cakes, kan het geschil ook worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de consument.